0761144664 info@bullhound.se
Bure Equtiy AB

Bure Equtiy AB

BURE EQUITY AB

 

Bure är ett investeringsbolag, bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Entreprenörsanda och djup insikt i bolag utvecklar och förvaltar Bure bolag samt skapar värde och avkastning för sina aktieägare.

UPPDRAG

Årsredovisning

I samarbete med Bure har Bullhound bistått i produktion av Bures årsredovisning. 2018 gjordes en översyn av dispositionen, detta arbete fortlöper alltför att göra årsredovisningen överskådlig och begriplig för aktieägarna och övriga intressenter. Nuvarande omslag är skapat i samarbete med Funktionell Form.

I samband med att Bures webbplats uppdaterades, fick Bullhound uppdraget att göra en redesign av deras grafiska profil. Nytt visuell identitet togs fram, att implementeras både på webbplatsen och trycksaker.

Bures årsredovisning produceras i Ctrl-print.
Chipperfield Communication gör översättningen till engelska
Pär Olsson har tagit bilderna

Tidigare produktioner av Bures
årsredovisningar

UPPDRAG

Delårsrapport och vd-ordförande på film

Förutom årsredovisning bistår Bullhound även produktion av kvartalsrapportering på svenska och engelsk. Produktion av film, i samarbete med TTV Studio och löpande uppdatering av Bures webbplats.

De senaste produktionerna av
Bures delårsrapporter

TeaterAlliansen

TeaterAlliansen

TeaterAlliansen

TeaterAlliansens erbjuder professionella frilansande skådespelare en grundanställning och bidrar till ökad rörlighet och konstnärlig utveckling av scenkonsten. TeaterAlliansen arrangerar även kompetensutveckling som är öppen för landets alla frilansande professionella skådespelare. TeaterAlliansen startade 1999 och drivs i aktiebolagsform. Bolaget ägs gemensamt av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet/för scen och film samt Trygghetsrådet TRS.

UPPDRAG

Verksamhetsberättelse

Sedan 2015 har Bullhound bistått TeaterAlliansen i produktion av deras verksamhetsberättelse. Grafisk profil och tonaliteten togs fram i samarbete med GoodFairy under en workshop med TeaterAlliansen. TeaterAlliansen ska vara tydlig i sin kommunikation, rak och informativ. Verksamheten ska präglas av skådespelarnas proffessionalitet och vidareutveckling.

Som ansvarig vd och verksamhetsledare sedan juni 2014 har Ulla Lidholm utvecklat TeaterAlliansen, där Bullhound i samarbete med GoodFairy bistått dels med ny webbplats och dels kurser i att skapa egen webbplats för TeaterAlliansens medlemmar. 

Tidigare produktioner av
TeaterAlliansens verksamhetsberättelse

Aberdeen

Aberdeen

ABERDEEN

 

Aberdeen Standard Investments är en global kapitalförvaltare och en av de största i Europa.* Aberdeen har över 40 kontor världen över. Aberdeen erbjuder investeringsprodukter till professionella och privata investerare.

* Avser 31 december 2019, källa: Aberdeen Standard Investments.

UPPDRAG

Produktion av finansiella rapporter

Bullhound började arbete med Aberdeen 2005 med att bistå i produktion av deras årsredovisning, Annual Review. Följande åren växte Aberdeen i Sverige och Europa och Aberdeen fick behov att samordna sin produktion av rapportflödet.

Via Ctrl-Print och skickliga, kompetenta samarbetspartner som Funktionell Form, bistod Bullhound Aberdeen med flertal faktablad och fondrapporter, som utkom fyra gånger om året. Länder som Bullhound bistod var Holland, Finland, Sverige och Norge. Norge producerade sina rapporter själva med stöd av Bullhound via Ctrl-print. 

Här visas en av de finska fonderna, Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky / Shopping Centre LP Quarterly report Q4 2012 December 2012. Denna rapport skiljer sig eftersom den skrivs både på finska och engelska.

Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket

EKONOMISTYRNINGSVERKET, ESV

 

ESV kontrollerar statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.

UPPDRAG

Årsredovisning

I samarbete med Pia Kald har Bullhound bistått ESV i deras produktion av ESVs årsredovisningen 2009. ESV hade en färdig grafisk form som applicerades på årsredovisningen. Bra säkerhet, tillgänglighet och vana av produktion av årsredovisning var kriterier från ESV. Bullhound bistod samma år med hjälp för produktion av budgetprognoser. Arbetet var uppdelat så att en del av arbetet utfördes hos kund.

Uppdraget fick Bullhound på rekommendation av Gandini Forma.